Vabilo zbor članov


Na podlagi 16. člena statuta AMD "Štefan Kovač" Murska Sobota sklicujem Zbor članov AMD Štefan Kovač Murska Sobota, ki bo

v petek, 24.03.2023 ob 16.00 uri v prostorih gasilskega doma Mačkovci,

PREDLAGAM NASLEDNJI DNEVNI RED:

  1. Otvoritev Zbora članov in pozdrav

  2. Predlog in volitve delovnega predsedstva Zbora članov

  3. Izvolitev verifikacijske komisije, zapisnikarja ter dveh overovateljev zapisnika

  4. Poročila

- predsednika društva

- finančno poročilo

- poročilo nadzornega odbora

- poročilo disciplinske komisije

  1. Razprava po poročilih in potrditev

  2. Predlog programa dela društva in predlog finančnega načrta društva

  3. Podelitev priznanj

  4. Razno

  5. Beseda gostom

 

Zbor članov je v skladu z 18. členom statuta sklepčen, če je po poteku 30 minut navzočih najmanj 20 članov.

Gradiva za Zbor društva so na vpogled na sedežu društva.

Vljudno vabljeni!

 

M. Sobota, 06.03.2023 Predsednik AMD Štefan Kovač Murska Sobota:

Tomaž TRAJBARIČ l.r.